loading
Vazdušni ventili
Vazdušni ventil sa jednom kuglom DN 80-200

Primena:

Usisno-izduvni ventil s jednom kuglom osigurava ispravan rad cevovoda time što dozvoljava isticanje velike količine vazduha za vreme pražnjenja, kada pritisak u cevovodu padne ispod atmosferskog pritiska.Odstranjivanje vazduha izlučenog iz vode za vreme pogona cevovoda ova konstrukcija neomogućava. Ventil radi automatski na principu uzgona kugle i razlike izmežu pritiska u cevovodu i atmosferskog pritiska.

Tehnički crtež

Vazdušni ventil ovog tipa radi u dijapazonu radnog pritiska 0,1 – 25 bara. Zaptivanje kugle u odnosu na izlazni otvor je meko (guma na gumu). Kugla ventila je maksimalno obezbeđena od oštećenja jer ima gumeni oslonac sa donje strane i bočno vođenje preko rebara ugrađenih u telu ventila.

Kugla je sa donje strane zaštićena usmerivačem koji omogućuje opstrujavanje vazduha oko iste. Usmerivač vazduha i unutrašnja površina zida tela ventila čine aerodinamički tunel koji omogućuje vrlo veliko isticanje vazduha u atomsferu. Ventil se ugrađuje na najvišim prelomnim tačkama cevovoda.

Izvođenje:

Priključne mere vazdušnih ventila prema: JUS MB6.162 za 10 bara i JUS MB6.163 za 16 bara kao i JUS ISO 7005-1 za livene prirubnice. Kontrolisanje i ispitivanje proizvoda na čvrstoću i zaptivenost izvršeno je u skladu sa EN12266.

Materijal i način zaštite:

Kućište ventila izgrađeno je od nodularnog liva GGG 40. Kugla je aluminijumska, presvučena gumom vulkanizacijom. Površinska zaštita je urađena epoksid puderom minimalne debljine 250 mikrona.

Vazdušni ventili
Vazdušni ventil sa dve kugle DN 80-200

Primena:

Najčešće se u praksi mesto ugradnje vazdušnih ventila sa velikim i malim otvorom poklapa, pa se došlo do konstrukcije vazdušnog ventila koji objedinjuje obe funkcije. Radi automatski, na principu potiska kugli i razlike između pritiska u cevovodu i pritiska u atmosferi. Vazdušni ventil ovog tipa osigurava ispravan rad time što omogućava odvođenje vazduha iz cevovoda za vreme rada, kao i ulaženje i izlaženje vazduha prilikom punjenja i pražnjenja cevovoda.

Tehnički crtež

Sastoji se iz dve komore, velike i male. Velika komora služi za izbacivanje velikih količina vazduha, a mala za izbacivanje preostalih (manjih) količina vazduha.

Pri naglom pražnjenju cevovoda prouzrokovanog havarijskim posledicama (pucanje cevi i slično) stvara se potpritisak u cevima koji povlači veliku kuglu na dole čime se otvara veliki i mali otvor. Vazduh iz atmosfere ulazi u cevovod i izjednačuje pritiske. Plivajuća kugla, koja je lakša od vode, slobodno se kreće u kućištu ventila a njena putanja je ograničena vođicama.

Zaptivna površina na poklopcu ventila je izrađena iz dva dela. Prvi deo zaptivanja kugle na poklopcu ostvaruje se preko gumenog prstena a drugi deo zaptivanja se ostvaruje preko metalne površine izrađene od nerđajućeg materijala (prohron Č4572). Time je omogućeno efikasno zaptivanje kugle a samim tim i trajan i siguran rad ventila. Kugla je sa donje strane zaštićena usmerivačem koji omogućava opstrujavanje vazduha oko iste. Usmerivač vazduha i unutrašnja površina zida tela ventila čine aerodinamički tunel koji omogućava vrlo veliko isticanje vazduha u atmosferu.

Izvođenje:

Priključne mere vazdušnih ventila prema: JUS MB6.162 za 10 bara i JUS MB6.163 za 16 bara kao i JUS ISO 7005-1 za livene prirubnice. Kontrolisanje i ispitivanje proizvoda na čvrstoću i zaptivenost izvršeno je u skladu sa EN12266.

Materijal i način zaštite:

Kućište ventila izgrađeno je od nodularnog liva GGG 40. Kugla je aluminijumska, presvučena gumom vulkanizacijom. Površinska zaštita je urađena epoksid puderom minimalne debljine 250 mikrona.

Vazdušni ventili
Vazdušni ventil za podzemnu ugradnju DN 80-200

Primena:

Vazdušni ventil za podzemnu ugradnju osigurava ispravan rad cevovoda time što dozvoljava izlaženje vazduha za vreme punjenja i ulaženje za vreme pražnjenja kad pritisak u cevovodu padne ispod atmosferskog. Takođe vrši odstranjivanje vazduha izlučenog iz vode za vreme rad cevovoda. Ventil radi na principu potiska kugle i plovka i razlike između pritiska u cevovodu i atmosferskog pritiska.

Tehnički crtež

Ugrađuje se na najvišim prelomnim tačkama cevovoda i postavlja se u zemlju, s tim što kapa ventila može biti postavljena u uličnoj kapi ili 200 mm iznad zemlje. Velika prednost ovog ventila je to što za njegovu ugradnju nije potrebno praviti šahtu.

Vazdušni ventil radi u dijapazonu radnog pritiska od 0.2-16 bara. Kapacitet isticanja vazduha za veliki otvor je 1600 m3/h a mali otvor 6 m3/h vazduha na 8 bara radnog pritiska. Ugrađuje se u vertikalnom položaju.

Izvođenje:

Priključne mere ventila: JUS ISO 7005-1 za livene prirubnice PN 10. Kontrolisanje i ispitivanje proizvoda na čvrstoću i zaptivenost izvršeno je u skladu sa EN12266.

Materijal i način zaštite:

Kućište ventila izgrađeno je od nodularnog liva GGG 40. Kugla je aluminijumska, presvučena gumom vulkanizacijom.
Površinska zaštita je urađena epoksid puderom minimalne debljine 250 mikrona.

Izvođenje:

Teleskopska garnitura u donjem delu ima četvrtku koja odgovara četvrtki na kućnom vodovodskom priključku.

Materijal i način zaštite:

Izrađena je od kvalitetne plastike a dihtovanja su od gume (prebunan).