loading
Hidranti
Nadzemni hidrant sa kuglom DN 80 NP 10-16

Tehnički crtež:

Tehnički crtež DN 80

Namena i izvedba:

Nadzemni hidrant se postavlja na vodovodnu mrežu radi uzimanja vode za protivpožarne potrebe, pranje ulica, punjenje cisterni zalivanje zelenila itd. Hidrant se sastoji od kućišta kombinovanog elementima od duktilnog liva i debelozidnih prohronskih cevi. U podzemnom delu hidranta delu nalazi se stopa sa ulaznom prirubnicom i priključkom za automatski ispust. U nadzemnom delu nalazi se hidrantska glava sa dve spojke za vatrogasno crevo (O 50) TIP C prema JUS M.B6.673 odnosno DIN 14317 i jedne spojke (O65) TIP B prema JUS M.B6.672 odnosno DIN 14318.

Nadzemni i podzemni deo hidranta su spojeni u celinu preko prirubnica i heksagonalnih vijaka koji se kidaju prilikom udara i time štite nadzemni deo hidranta. Hidrant pri tom ostaje zatvoren a promenom vijaka se brzo i lako vraća u funkcionalno stanje. Orjentacija priključka na glavi hidranta je lako izvodljiva za 360° jer je ista vezana za nadzemni deo kućišta hidranta letećom prirubnicom. Istim postupkom izvodi se rotiranje ulazne prirubnice u odnosu na kućište podzemnog dela popuštanjem vijaka M12x30.

Način rada: 

Hidrant se zatvara ručno okretanjem ključa (kape) na glavi hidranta udesno (u smeru kretanja kazaljke na satu). Tada glavni zaptivni element, zatvarač naleže sa donje strane na gumeno sedište. U tom položaju zatvarača drenažni otvor je otvoren i time zaostala voda ističe u drenažu čime je onemogućeno smrzavanje. Za eliminaciju potpritiska koji se javlja prilikom isticanja vode u drenažu na glavi hidranta je ugrađen vazdušni ventil koji otvara i omogućava i ulazak atmosferskog vazduha u kućište (kontroliše unutrašnji pritisak).

Otvaranje hidranta se vrši okretanjem ključa na suprotnu staranu. Drenažni otvor zatvara gumena manžetna koji se nalazi na klipu za vođenje zatvarača i sprečava curenje vode u drenažu. Posle pet okretaja ključa hidrant je u uslovima maksimalnog protoka. Konstrukcijom zatvarača i unutrašnjih elemenata hidranta obezbeđena je kavitaciona sigurnost, odsustvo vodenih udara i vrtloga uz najveći protočni kapacitet. U uslovima otvaranja hidranta plovak vazdušnog ventila je u položaju zatvoren.

Prilikom otvaranja ili zatvaranja hidranta koristiti standardne ključeve propisane JUS-om. Neupotrebljavati poluge ili slično kako ne bi došlo do oštećenja zaptivnih elemenata hidranta pri povećanju momenta delovanja. Na hidrantu su odlivene odnosno utisnute sledeće oznake :

•  nazivni otvor DN 80

•  nazivni pritisak NP 16

•  zaštitini znak

•  dubina ugradnje

•  fabrički broj

Protok vode na hidrantu (sa gubitikom 0,1 bar-a na glavi hidranta)

Napomena: kao poseban dokument uz hidrant se isporučuje:

  • potvrda o ispitivanju na čvrstoću i zaptivenost
  • uputstvo o rukovanju i skladištenju

Garancija proizvođača daje se na :

  • sve gumene elemente (osim sedište hidranta) – 5 godina
  • sedište hidranta pozicija 29 – 12 meseci od dana ugradnje
  • na livene elemente i sve uložne elemente, ukoliko nisu mehanički oštećeni važi trajna garancija
  • garancija teče od dana isporuke
Hidranti
Podzemni hidrant sa kuglom DN 80 NP 10/16

Primena:

Ovaj spoj se koristi za ostvarivanje prirubničke veze cevi sa bilo kojim drugim elementom (hidrantom, zatvaračem, prirubnicom i dr). Spojka se montira na spoljni prečnik cevi bez obrade cevi i bez varenja. Može se montirati na sve tipove cevovodnog materijala (plastika, azbest-cementna, livena, čelična, poliester). Vrlo su lake za montažu. Njena konstrukcija sa ugrađenom posebno profilisanom gumom garant su čvrstog i pouzdanog spoja.

Primena:

Podzemni hidrant sa kuglom se postavlja na cevovod radi oduzimanja vode za gašenje požara, pranje ulica, punjenje cisterni, zalivanje zelenih površina, ispiranje mreže i slično. Prednost podzemnog hidranta sa kuglom je u tome što se može ugraditi na pomenutim mestima bez opasnosti od oštećenja. Unutrašnji zidovi hidranta izvedeni su sa glatkim površinama i bez oštrih uglova. Ovakva konstrukcija onemogućuje stvaranje vrtloga i vodenih udara.

Izvođenje:

Hidrant je sastavljen od dvodelnog kućišta sa dva ventila i automatskog ispusta. Hidrant se zatvara ručno u smeru kazaljke na satu. Tada glavni zaptivni elemenat gumeni klin naleže na sedište hidranta sa gornje strane. U ovakvom položaju klipa drenažni otvor je otvoren. Zaostala voda ističe iz hidranta u drenažu i onemogućuje zamrzavanje istog. Gumirana kugla je potisnuta na dole. Otvaranje hidranta se vrši okretanjem ključa u suprotnom smeru. Drenažni otvor u vodici gumiranog klipa se zatvara i sprečava curenje u drenažu. Gumirana kugla se postavlja u položaj neometanog protoka vode. Maksimalna otvorenost hidranta je na šestom krugu i konstrukciono je ograničena. Da bi došlo do naleganja kugle sa donje strane na sedište hidranta i time omogućilo skidanje kompletnog cevastog kućišta – čizme hidranta bez isticanja tečnosti, postupak je sledeći: Hidrant je u položaju zatvoren. Na ključu hidranta odvija se zavrtanj M12, izvlači se iz ležišta, skida se sa istog ograničivač položaja i zavrtanj vraća na svoje mesto. Hidrant se normalno otvara do kraja odnosno 14 krugova.

Ovaj položaj (otvorenost) hidranta omogućuje otklanjanje vazduha iz cevovoda pre puštanja u pogon i sprečava stvaranje potpritiska kod pražnjenja cevovoda. Za otvaranje i zatvaranje hidranta koriste se standardni ključevi. Ne upotrebljavati produžne poluge, kako ne bi došlo do oštećenja zaptivnih elemenata.

Materijal i način zaštite:

Kućište hidranta izrađeno je od SL 25; vreteno i sedište zaptivnih elemenata izrađeni su od čelika Č 4172; zaptivni elementi gumirani su gumom u kvalitetu.

Hidranti
Ulična kapa za zasune sa pologom

Nazivna dimenzija

d

D

H

Težina u kg

200

u skladu sa DIN1691

270

265

14

Minimalno ispitno opterećenje poklopca: 200KN

Minimalno ispitno opterećenje kućišta: 400KN

Materijal : sivi liv

Hidranti
Kapa hidranta